Temos Žymėti visus

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti LR užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį

Sukurta 2017.10.25 / Atnaujinta 2017.10.25 08:58

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti LR užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį

Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) reikalinga kokybiškam Lietuvos pozicijų ES Konkurencingumo taryboje svarstomais klausimais parengimui laiku užtikrinti, įskaitant ir pateikimą ES institucijose, taip pat sklandžiam pasirengimui COREPER I posėdžiams užtikrinti, pagal ministerijos kompetenciją sekti Europos semestro ciklo vykdymą.

Funkcijos:

 • prižiūrėti ir vertinti ES Konkurencingumo taryboje ir parengiamuosiuose formatuose (ypač COREPER, darbo grupėse) svarstomus klausimus, atsakingų institucijų rengiamas pozicijas, jas derinti ir prireikus teikti pastabas dėl pozicijų tobulinimo prieš parengiant galutines instrukcijas Lietuvos  nuolatinei atstovybei ES, teikti išvadas dėl pozicijos išbaigtumo ir tinkamumo;
 • analizuoti Europos semestro ciklo vykdymą, jo įgyvendinimą Lietuvoje, rengti pasiūlymus šiais klausimais;
 • stebėti ir vertinti institucijų ataskaitas apie vykusius atitinkamų ES darbo grupių klausimų svarstymus, operatyviai teikti informaciją apie aktualiausius Lietuvai klausimus;
 • stebėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Seimo komitetų darbotvarkę, susijusią su minėtais ES klausimais, teikti pasiūlymus dėl Užsienio reikalų ministerijos pozicijos bei rengti reikalingą informaciją;
 • analizuoti ES ir valstybių narių iniciatyvas kuruojamais klausimais, taip pat kitų valstybių narių pozicijas ir praktikas ES lygiu minėtais klausimais; rengti analitines–aiškinamąsias pažymas susijusiais ES darbotvarkės klausimais;
 • užtikrinti, kad prižiūrimos srities informacija būtų kokybiškai ir laiku pateikta skyriaus tarnautojams, atsakingiems už skyriaus kompetencijai tenkančių tezių bei kalbų parengimą, bendrąjį Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos (VESK) ir COREPER veiklos koordinavimą, identifikuoti reikalingus svarstyti savo srities ES klausimus ir atitinkamas Lietuvos pozicijas VESK posėdžiuose; pagal kompetenciją prisidėti prie kalbų, tezių ir kitos reikalingos medžiagos rengimo;
 • pagal kompetenciją dalyvauti tarpinstitucinių darbo grupių veikloje;
 • prireikus vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

Reikalavimai pretendentams:

 • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
 • būti ne jaunesniam kaip 18 metų ir ne vyresniam kaip 65 metų amžiaus;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu ir kitą užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 • būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės programomis ir nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos narystę ES; žinoti ES organizacinius bei veiklos principus;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus leidimams dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ išduoti.

Pretendentai Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentui privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) (OL 2004 L 390, p. 6);
 3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
 4. asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
 6. anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (anglų kalbos mokėjimas turi būti patikrintas vadovaujantis Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447);
 7. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm);
 8. kitus dokumentus, liudijančius, kad asmuo atitinka specialiuosius reikalavimus ar turi pageidautinų privalumų, ir jų kopijas.

Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 4, 5, 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

Dokumentai priimami nuo 2017 m. spalio 25 d. iki 2017 m. spalio 31 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 11 val. ir nuo 13 val. iki 15 val. Užsienio reikalų ministerijoje arba siunčiami registruotu laišku adresu: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentas, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius. Registruoto laiško gavimo Užsienio reikalų ministerijoje data turi būti ne vėlesnė kaip 2017 m. spalio 31 d.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected].

Naujienlaiškio prenumerata