Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2022.01.06 12:06

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas

25 eurai

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas užsienio valstybėje esantiems asmenims, jei jie prarado kelionės dokumentą, jis tapo netinkamas naudoti, pasibaigė jo galiojimo laikas ir kitais numatytais atvejais, leidžiantis grįžti į Lietuvos Respubliką.

AGP išduodamas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams;
 • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • užsieniečiams, tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais grįžtantiems į savo kilmės valstybę.

AGP išduodamas šiais atvejais:

 • jei kelionės dokumentas buvo prarastas;
 • jei kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti;
 • jei pasibaigė kelionės dokumento galiojimo laikas;
 • jei užsienio valstybėje gimęs nepilnametis vaikas neturi galiojančio kelionės dokumento;
 • jei dėl Lietuvos Respublikos piliečiui paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimo, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas jam negali būti išduoti, kol ši kardomoji priemonė nepanaikinta;
 • jei Lietuvos Respublikos pilietis yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų (išskyrus atvejus, kai ieškomas kaip dingęs be žinios) ir dėl to jam negali būti išduoti asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas.

AGP išduodamas ne ilgesniam kaip 15 kalendorinių dienų terminui, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenustato kitaip. Jei kelionės, kuriai išduodamas AGP, trukmė yra ilgesnė kaip 15 kalendorinių dienų ar esant kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių asmuo negali grįžti į Lietuvos Respubliką ar kilmės valstybę per 15 kalendorinių dienų, konsulinio pareigūno sprendimu AGP gali būti išduotas ilgesniam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos.

Prašant išduoti AGP, ambasados konsuliniam skyriui turi būti pateikti šie dokumentai:

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui (t.y. kai buvimo valstybėje gimusiems vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, dar nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento), ambasados konsuliniam skyriui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas prašymas;
 • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios vaiko amžių;
 • vaiko tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
 • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas gimimo liudijimas (arba gimimo išrašas) arba legalizuotas arba patvirtintas pažyma („Apostille“) užsienio valstybės institucijų išduotas gimimo liudijimas (jei Suomijoje: išduotas gimimo liudijimas su pridėta ES daugiakalbe standartine dokumento forma, skirta Lietuvai (suom. Syntymätodistus ja EU monikielinen vakiolomake Liettuaan)), jei Lietuvos Respublikos duomenų bazėse nėra asmens duomenų apie vaiką
 • Konsulinio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, jei buvo mokėta iš anksto (pavedimu).

SVARBU:

Kadangi AGP yra skirtas tik vykti į Lietuvos Respubliką, vėliau siekiant su vaiku išvykti iš Lietuvos, Lietuvos Respublikoje būtina kreiptis dėl asmens tapatybės dokumento, galiojančio kelionėms į užsienio valstybes, išdavimo vaikui.

Dokumentų AGP gauti pateikimas, sprendimo priėmimas ir atsiėmimas:

 • Prašymą ir reikalingus dokumentus asmuo pateikia asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą. Jeigu asmuo pageidauja, kad konsulinė įstaiga išduotą AGP išsiųstų konsulinės įstaigos ar paties asmens pasirinktu saugiu būdu asmens nurodytu adresu, jis apie tai pažymi prašyme ir kreipiasi į konsulinį pareigūną dėl siuntimo išlaidų apmokėjimo instrukcijų.
 • Prašymas kartu su nustatytų dokumentų kopijomis konsulinei įstaigai taip pat gali būti pateiktas registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu pateikiamas prašymas turi būti pasirašytas ir nuskenuotas, prie jo pridėtos nustatytų dokumentų skenuotos kopijos ir skaitmeninės nuotraukos. Registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu pateikęs prašymą asmuo atsiimti AGP turi atvykti į konsulinę įstaigą asmeniškai ir pateikti prašymo ir dokumentų originalus.
 • Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus vardu prašymą ir dokumentus pateikia ir atsiima vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar nepilnametį asmenį kelionėje lydintis asmuo, turintis notaro patvirtintą vieno iš tėvų sutikimą keliauti, arba kitas teisėtas atstovas. Nepilnamečio asmens teisėtas atstovas pateikia savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Nepilnamečio asmens iki 2 metų amžiaus dalyvavimas pateikiant prašymą ir dokumentus nėra privalomas.
 • Nepilnametis asmuo, kuriam sukako 16 metų, prašymą ir dokumentus pateikia ir atsiima pats. Jei jam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra sukakę 18 metų, jo asmens tapatybę patvirtina vienas iš tėvų, pateikdamas savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Dokumentai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamos kelionės.
 • Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, sprendimas dėl AGP išdavimo priimamas ir AGP išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Jei dokumentai pateikiami ambasadoje asmeniškai, AGP paprastai išduodamas tą pačią dieną. Jei pateikti ne visi duomenys ir (ar) dokumentai arba pateiktas prašymas nėra tinkamai užpildytas, konsulinis pareigūnas apie tai informuoja dokumentus pateikusį asmenį, nurodo ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas iki bus pateikta visa prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai. Jei per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, prašymas nenagrinėjamas ir dokumentų originalai grąžinami asmeniui, nurodant grąžinimo priežastis.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha